Een veilige haven

MR

Medezeggenschapsraad

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waar de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad? Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

Medezeggenschapsraad op de Stichting OBSG Leiderdorp

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn per locatie afzonderlijke MR'en of deelraden ingesteld. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in reglementen, de vergader frequentie is eenmaal per 6-8 weken. De Medezeggenschapsraad is een gekozen vertegenwoordiging van ouders (2) en personeel (2).

Twee afgevaardigden van de MR, één lid namens de personeelsgeleding en één lid namens de oudergeleding, hebben zitting in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de gehele Stichting OBSG Leiderdorp.

MR leden op de KJS

 

Frank van Noort (37 jaar), getrouwd met Veronique en Vader van Lucas, Tim en Joris van Noort. Werkzaam bijRabobank Leiden-Katwijk als Manager Marketing & Communicatie. Op dit moment actief binnen de ouderraad van de KJS. Voorlopig blijft dit ook zo, omdat ik de aansluiting tussen OR en MR belangrijk vind. Binnen de OR, als georganiseerde vertegenwoordiging van de ouders, kan je als MR beleidsvraagstukken toetsen. Verder kan er meer gebruik worden gemaakt van social-media om de ouders te betrekken bij onderwerpen welke op school spelen.

 

 

 

Marcel Zwetsloot, partner van Suus Hallers en vader van Gijs, Teun en Catoo. Ik ben werkzaam bij Capgemini Consulting en ben daar programma manager / consultant op het gebied van Human Resources. Op project basis werk ik aan veranderingen in de HR organisatie, HR systemen met als doel om de efficiëntie van de HR afdeling te vergroten.

Ik heb me aangemeld voor de MR omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en mee te denken over het beleid.

 

Marjon Kordestani en Laura Vergunst zijn vanuit de KJS de MR leden voor de personeelsgeleding.

 

Onderwerpen die in de MR vergaderingen worden behandeld

De MR vergaderingen zijn openbaar en ouders kunnen aanschuiven indien ze vragen hebben of een onderwerp willen bespreken met de MR van de KJS. In de maandkalender worden de vergaderingen opengenomen. Onderwerpen die in de vergaderingen worden behandeld zijn o.a.:

  • Evaluatie van de tussen schoolse opvang (TSO) door Lunchtijd
  • Verkeer situatie rondom de KJS
  • Bewaking van kwaliteit van het onderwijs
  • Ouder enquête (wat te vragen, resultaat beoordeling)
  • Passend onderwijs
  • Schoolgids & Jaarinfo

Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Leden van de MR hebben in principe zitting voor 3 jaar. Na drie jaar wordt binnen de MR bekeken hoe een vrijgekomen vacature wordt ingevuld. Hiervoor zijn 3 mogelijkheden:

  • de vrijgekomen vacature zal niet opnieuw worden ingevuld (dit in geval van overbezetting)
  • het aftredend lid zal een nieuwe zittingstermijn van 3 jaar aangaan.
  • er moeten verkiezingen worden georganiseerd zodat de MR aangevuld wordt met nieuwe leden.

De personeelsgeleding blijft aangesteld totdat zij zelf aangeven hun functie neer te willen leggen.

Naam Geleding Zittend per Aftredend
Marjon Kordestani Personeel 2018 Nvt
Laura Vergunst Personeel 2020 Nvt
Frank van Noort Ouder 2013 2016
Marcel Zwetsloot Ouder 2013 2016

 

Contact

Voor vragen kunt u ons altijd aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar mr@kjsleiderdorp.org.

Meer informatie:

Medezeggenschap op scholen                      http://www.infowms.nl/
Passend onderwijs                                     http://www.passendonderwijs.nl/

Nieuws van Koningin Juliana School

Op woensdag eten alle kinderen fruit in de korte pauze. Op andere dagen mag dat natuurlijk ook:)

Koningin Juliana School in beeld

Powered by BasisOnline