Een veilige haven

MR

Medezeggenschapsraad

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waar de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad? Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

Medezeggenschapsraad op de Stichting OBSG Leiderdorp

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn per locatie afzonderlijke MR'en of deelraden ingesteld. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in reglementen, de vergader frequentie is eenmaal per 6-8 weken. De Medezeggenschapsraad is een gekozen vertegenwoordiging van ouders (2) en personeel (2).

Twee afgevaardigden van de MR, één lid namens de personeelsgeleding en één lid namens de oudergeleding, hebben zitting in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de gehele Stichting OBSG Leiderdorp.

MR leden op de KJS

 

Hieronder stellen wij de verschillende MR leden graag even aan u voor. Mocht u een vraag hebben of een suggestie, of schiet een van ons aan op of rondom het schoolplein of stuur een mailtje naar mr@kjsleiderdorp.nl

Pamela Thedinga (ouderlid en voorzitter MR), sinds 2019 lid van de MR, getrouwd met Monir en moeder van Chris en Daniël. Ik werk als interim manager op het gebied van Finance & Control en hoop mijn financiële expertise ook in te kunnen zetten voor de KJS. Ik zit in de MR omdat ik graag een bijdrage lever aan de ontwikkeling van de school van mijn kinderen.

Inge Klein - van der Weij (ouderlid MR), sinds 2019 lid van de MR, moeder van Liv en Noortje en getrouwd met Dick. Gelukkig zitten de meiden voorlopig nog op school, dus ik kijk er naar uit om mijzelf de komende jaren in te kunnen zetten voor de KJS! Met een marketing/ communicatie achtergrond (momenteel werkzaam als adviseur Employer Branding & Arbeidsmarktcommunicatie bij het LUMC) denk ik zeker een toegevoegde waarde te kunnen bieden in de MR.

Marjon Kordestani (personeelslid MR), leerkracht op de KJS. Ik geef al heel wat jaartjes les op onze school, wisselend van groep 4 t/m groep 8. Het is en blijft een leuke school om op te werken. Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen die ondertussen studeren of op de middelbare school zitten. Naast de MR zit ik ook al meerder jaren in de GMR van PROOLeiden/ Leiderdorp.

Mees Duijfjes (personeelslid MR) vervangt Madelon Berkhout tijdens haar afwezigheid. Laura werkt een paar jaar als leerkracht in de kleuterbouw van de KJS.

 

Onderwerpen die in de MR vergaderingen worden behandeld

De MR vergaderingen zijn openbaar en ouders kunnen aanschuiven indien ze vragen hebben of een onderwerp willen bespreken met de MR van de KJS. In de maandkalender worden de vergaderingen opengenomen. Onderwerpen die in de vergaderingen worden behandeld zijn o.a.:

  • Evaluatie van de tussen schoolse opvang (TSO) door Lunchtijd
  • Verkeer situatie rondom de KJS
  • Bewaking van kwaliteit van het onderwijs
  • Ouder enquête (wat te vragen, resultaat beoordeling)
  • Passend onderwijs
  • Schoolgids & Jaarinfo

Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Leden van de MR hebben in principe zitting voor 3 jaar. Na drie jaar wordt binnen de MR bekeken hoe een vrijgekomen vacature wordt ingevuld. Hiervoor zijn 3 mogelijkheden:

  • de vrijgekomen vacature zal niet opnieuw worden ingevuld (dit in geval van overbezetting)
  • het aftredend lid zal een nieuwe zittingstermijn van 3 jaar aangaan.
  • er moeten verkiezingen worden georganiseerd zodat de MR aangevuld wordt met nieuwe leden.

De personeelsgeleding blijft aangesteld totdat zij zelf aangeven hun functie neer te willen leggen.

Naam Geleding Zittend per Aftredend
Marjon Kordestani Personeel 2018 Nvt
Mees Duijfjes Personeel 2020 Nvt
Pamela Thedinga Ouder 2019 2022
Inge Klein - van der Weij Ouder 2019 2022

 

Contact

Voor vragen kunt u ons altijd aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar mr@kjsleiderdorp.org.

Meer informatie:

Medezeggenschap op scholen                      http://www.infowms.nl/
Passend onderwijs                                     http://www.passendonderwijs.nl/

Nieuws van Koningin Juliana School

Op woensdag eten alle kinderen fruit in de korte pauze. Op andere dagen mag dat natuurlijk ook ;)

Koningin Juliana School in beeld

Powered by BasisOnline